Reklamační řád

Reklamační řád – vytknutí vady a uplatnění práva z vadného plnění

  1. Obecné ustanovení

1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené přes e-shop dostupný na adrese www.italskabizuterie.cz (dále jako „e-shop“) a v kamenných prodejnách společnosti: RECAPLAST s.r.o., identifikační číslo: 02359928, sídlem: č.p. 158, 779 00 Bystročice, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: C 57741 (dále jen „prodávající“).

1.2. Zkratka „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě výslovně neupravené problematiky se použije tento zákon spolu se zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.

  1. Kontaktní údaje

2.1. Zákazník (smluvní strana), může vytknout vadu a uplatnit právo z vadného plnění způsobem určeným v tomto reklamačním řádě (dále i jako „řád“), a to písemně na adresu (elektronickou či fyzickou) níže uvedenou, případně uvedenou na stránkách www.italskabizuterie.cz v sekci „kontakty“.

Adresy jednotlivých prodejen jsou uvedeny na stránkách e-shopu prodávající.

Adresa pro vytknutí vady a zaslání zboží.:

a), Dukelská 1, 779 00 Olomouc, e-mail: info@italskabizuterie.cz

  1. Způsob vytknutí vad a uplatnění práva z vadného plnění a lhůty/doby pro vytknutí

3.1. Vytknutí vady a zvolení práva z vadného plnění, které zákazník uplatňuje je potřeba uplatnit písemnou formou, a to buď v listinné podobě, doručené na výše uvedenou adresu nebo v elektronické podobě emailovou zprávou zaslanou na výše uvedenou e-mailovou adresu, a to bez zbytečného odkladu (vykládáno i podle druhu zboží), kdy měl zákazník možnost vadu věci zjistit.

Týká-li se vada věci vztahující se na odpovědnost za jakost při převzetí dle § 2161 OZ, tedy na vadu, která zde byla v době převzetí, přičemž se v případě, že zákazníkem je zřejmě spotřebitel, uplatňuje vyvratitelná domněnka, že pokud se vada projevila v prvních 6 měsících od převzetí, tak se má za to, že zde byla v době převzetí. Lze ji vytknout nejpozději do 6 měsíců od převzetí. Jde zejména o tyto vady:

  1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Týká-li se vada věci vady, která se vyskytla (nově se objevila) u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí a zákazník je spotřebitelem, lze ji vytknout a uplatnit právo z vady v této lhůtě u prodávající na výše uvedené adrese.

Upozornění k těmto právům naleznete na konci reklamačního řádu zejm. v bodech 4.12 a násl.

3.1.1. Zákazník je při vytýkání vady povinen sebe a smluvní poměr nějakým způsobem identifikovat, uvedením jména, příjmení, adresy a číslo objednávky či faktury vztahující se k věci, kterou reklamuje a uvést svůj kontaktní e-mail.

3.1.1. Prodávající je povinen spotřebiteli (zákazníku) vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.

3.2. Vytknutí vady musí obsahovat označení vady, nebo jak se vada projevuje. Plnění je vadné zejména pokud plnění nemá vlastnosti vymíněné, obvyklé, a to tak, že předmět plnění nelze použít podle smlouvy, případně je-li stranám znám, tak i podle účelu smlouvy.

3.2.1. Při zasílání zboží k reklamaci poštou, je potřebné, aby byl výrobek dostatečně zabalen a zajištěn.

3.3. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu (do tří dnů) od vytknutí vady, pokud již tak neučinil, zvolit jaké právo uplatňuje, může si zvolit pouze jedno, případně alternativy, pokud není stanoveno jinak. Těmito právy jsou;

3.3.1. v případě uplatnění práva z vadného plnění vztahujícího na spotřební zboží a jeho vady vyskytlé se během 24 měsíců od převzetí dle § 2165 OZ a v případě vady projevené během prvních 6 měsíců od převzetí podle § 2161 OZ má spotřebitel tyto práva podle § 2169 OZ.:

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.3.3. Změna volby práva bez souhlasu prodávající je možná jen tehdy, žádal-li zákazník nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.3.4. Dokud zákazník neuplatní (nezvolí) právo na slevu či neodstoupí od smlouvy, může prodávající napravit vadu sám od sebe vhodným způsobem, nesmí tím však způsobit nepřiměřené náklady zákazníku.

3.3.5. Nezvolí-li zákazník své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

  1. Vyřízení reklamace – způsob, lhůty, práva a povinnosti

4.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2. V případě oprávněné reklamace má reklamující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

4.3. V případě, že prodávající shledá reklamaci neoprávněnou, není tím dotčeno právo zákazníka využít ochrany svého práva u příslušného orgánu veřejné moci.

4.4. Prodávající vydá (v písemné formě) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

4.5. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

4.6. Zboží předané k reklamaci bude posouzeno pouze na závadu uvedenou zákazníkem.

4.7. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle opravu předcházející domluvy prodávající se zákazníkem.

4.8. Kupující musí vždy zboží zaslat na výše uvedenou adresu poštou či vhodným způsobem zboží předat prodávající, aby mohlo dojít k jednotlivým krokům reklamace. K úhradě nákladů viz 4.9.

4.9. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako ty nejmenší (i nejlevnější), které bylo potřeba k uplatnění práva. Zejména poštovné vynaložené na postup při reklamaci. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

4.10. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem.

4.11. Vytkl-li zákazník prodávající vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou zákazník nemůže vadný předmět užívat.

4.12. Poučení o osobních zpracování osobních údajů je obsaženo v jiném dokumentu, který je dostupný na stránkách e-shopu, případně v kamenné prodejně.

4.13. V případě výměny zboží nedochází k běhu nové lhůty/doby, rozhodujícím počátkem je lhůta, počínající běžet dnem převzetí prvního (původního) zboží kupujícím. Avšak v případě oprávněné reklamace se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace.

4.14. Upozornění, že na některé zboží se nemusí uplatnit délka doby pro uplatnění práv z vadného plnění v souladu s § 2167 zejm. písm. b) a d) OZ v délce 24 měsíců od převzetí.

4.15. Upozornění, že reklamaci i v prvních měsících od převzetí (6) nemusí být vyhověno, pokud bude vada jevit známky, že vznikla vnějšími událostmi, tedy, že vada zde nebyla při převzetí.

4.15.1. Stejně tak nemusí být některá práva vzhledem povaze zboží uplatnitelná, například oprava, a to zejména vzhledem k ceně opravy a ceně nového obdobného zboží.  

4.16. Kupující bere na vědomí, že zboží je určité kvality a určitého složení, tudíž je potřeba i náležitě s ním zacházet, například u šperků, které jsou složeny z kovů jako hliník atd. nelze očekávat stejnou odolnost, dokonce i životnost jako u vzácných, dražších kovů. Cena tohoto zboží odpovídá jeho složení.

Reklamační řád platný a účinný ode dne 17.4.2022