Podmínky ochrany osobních údajů

Poučení a informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

 1. Obecně o právním základu zpracování

1.1. Osobní údaje zákazníků, kupujících a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje zpracovává a spravuje společnost: RECAPLAST s.r.o., identifikační číslo: 02359928, sídlem: č.p. 158, 779 00 Bystročice, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: C 57741. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“.

 

 1. Informace o správci osobních údajů

2.1. Správcem získaných osobních údajů je RECAPLAST s.r.o., identifikační číslo: 02359928, sídlem: č.p. 158, 779 00 Bystročice, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: C 57741.

 

 1. Rozsah (kategorie) a účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

3.1. Správce a zároveň zpracovatel zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, titul (je-li uveden), adresa bydliště či sídla/případně doručovací adresa (je-li odlišná od adresy bydliště/sídla), případně IČO, DIČ, a také přímé kontaktní údaje jako adresa elektronické pošty subjektu údajů a telefonní číslo.

 

3.1.1. Neposkytnutí některých výše uvedených údajů může vést k tomu, že nebude uzavřena předmětná smlouva se správcem ohledně dodání zboží/služeb. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při objednávce) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

 

3.2. Osobní údaje uvedené v bodě 3.1. a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. K tomuto účelu se nevyžaduje výslovný souhlas a dochází tak na základě odeslání objednávky k zákonnému zpracování plynoucího přímo z GDPR.

 

3.2.1. V případě registrace a provádění objednávek skrze uživatelské účty na webových stránkách e-shopu bude zpracována i historie objednávek, reklamací, tato historie bude dostupná jak subjektu údajů, tak i správci v rámci konkrétního uživatelského účtu subjektu údajů a informací k němu. Právním základem pro takovéto zpracování bude souhlas projevený vůli si registrovat uživatelský účet v předmětném e-shopu.

 

3.3. Osobní údaje uvedené v bodě 3.1. jsou bez výslovného souhlasu dále zpracovávány v nezbytných případech z důvodů uvedených v GDPR, zejména pak v případě, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

3.4. Osobní údaj: e-mail, který subjekt při objednávce poskytl, může být zpracován pro účely přímého marketingu, zejména zasílání obchodních (marketingových) sdělení týkajících se zboží a služeb správce, právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

3.4.1. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli zaslat správci odhlášení možnosti zasílat obchodních sdělení, případně jednoduše odpovědět na již zaslané sdělení například, že „Subjekt údajů odhlašuje odběr a možnost zasílání marketingových sdělení.“

 

3.4.2. Odhlásit zasílání informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

 

3.5. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo občanského průkazu/cestovního pasu subjektu údajů, číslo bankovního účtu, případně jiné kontaktní údaje mohou být správcem požadovány a zpracovávány za účelem identifikace a kontaktování osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního poměru (např. zánik závazku z důvodu odstoupení od smlouvy), dále pro určení oprávněné osoby při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

 

3.6. Soubory „cookies“

3.6.1. Při používání (prohlížení) webové stránky www.italskabizuterie.cz (dále jen „Webové stránky“) správce z a do Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou být vyhodnoceny jako osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací správce využívá soubory pro záznam identifikátorů, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.

 

Cookies získávané správcem jsou využívány k funkčnosti některých částí Webových stránek, ke sledování toho, jak zákazníci používají Webové stránky, a aby správce poznal preference zákazníků, a to za účelem zlepšení služeb poskytovaných na Webové stránce zákazníkovi poskytováním pro něj relevantnějšího obsahu. Cookies jsou dále používány k získání souhrnných provozních údajů stránek s cílem zlepšit funkce Webových stránek. Na Webových stránkách jsou používány tři kategorie souborů cookies naší strany, a to: preferenční, operační, analytické.  Na Webových stránkách lze očekávat používání níže uvedených typů cookies.:

 

Operační: Tyto soubory cookies (technické a ověřující autenticitu) jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, jsou vždy zapnuté a nevyžaduje se k nim výslovný souhlas. Napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

 

Preferenční: Tyto soubory cookies ukládají nastavení cookies při návštěvě, aby návštěvník Webové stránky nemusel nastavovat při každém novém okně znovu nastavení cookies. Mohou být čteny jen Webovou stránkou správce. Můžete je odmítnout při návštěvě Webové stránky ve vyskočeném samostatném okénku. Můžete zvolit zapamatování si těchto souborů jako trvalé nebo jen dočasné.

 

Analytické: Tyto soubory cookies umožňují zlepšovat funkcionalitu Webových stránek tím, že je sledováno jejich používání, návštěvnost (anonymně, neidentifikují konkrétní osobu). V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky, například při vyhledávání. Můžete je odmítnout při návštěvě Webové stránky ve vyskočeném samostatném okénku.

 

Třetích stran (zejm. sociální média apod.): Cookies třetích stran nabízejí možnost propojení například se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah pocházející z Webových stránek. Můžete je odmítnout při návštěvě Webové stránky ve vyskočeném samostatném okénku.

 

Právním základem zpracování výše uvedených údajů obsažených v souborech cookies je pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, v případě operačních je právním základem oprávněný zájem správce.

 

Souborů cookies se můžete zbavit těmito způsoby: smazáním patřičné části historie ve vašem prohlížeči na přístroji, který používáte k prohlížení, dále úpravou nastavení cookies na Webových stránkách, nebo blokováním sbírání cookies pomocí prohlížeče.

 

 1. Doba uložení

4.1. Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo domáhání se právních nároků.

 

 1. Příjemci osobních údajů

5.1. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

5.2. Při doručování zásilek

5.2.1. Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu provádějícímu doručení objednaného zboží.

 

5.3. Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb

5.3.1. Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

 

5.4. Subjekty posuzující oprávněnost reklamací

5.4.1. Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.

 

5.5. Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu

5.5.1. Správce je oprávněn poskytnout adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.

 

5.6. Subjekty poskytující služby výdejního/reklamního místa

5.6.1. Správce je oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích a číslo bankovního účtu subjektům poskytujícím služby výdejního místa a místa pro uplatnění reklamace zboží.

 

 1. O právu na přístup k osobním údajům

6.1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 

 1. O právu na opravu osobních údajů

7.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. O právu na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

8.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

 1. O právu na omezení zpracování osobních údajů

9.1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

 1. O právu na přenositelnost osobních údajů

10.1. Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty.

 

 1. O právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů

11.1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

 1. O právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

12.1. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: gdpr@italskabizuterie.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: kcz59w6).

 

12.2. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

 

 1. Kde uplatnit tato práva

13.1. Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: gdpr@italskabizuterie.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: kcz59w6).

 

 1. O právu podat stížnost

14.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.