Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.italskabizuterie.cz prodejce RECAPLAST s.r.o., identifikační číslo: 02359928, sídlem: č.p. 158, 779 00 Bystročice, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: C 57741

Část „S“ pro spotřebitele

 1. O obchodních podmínkách

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „OP“) osoby: RECAPLAST s.r.o., identifikační číslo: 02359928, sídlem: č.p. 158, 779 00 Bystročice, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: C 57741 (dále jen „prodávající“ či „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona a další zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.italskabizuterie.cz (dále jen „webová stránka“ či stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“).

 

1.1.1. Tyto obchodní podmínky se použijí obdobně i na jiné smluvní druhy, nikoli pouze na kupní smlouvu, ale i například na smlouvo o dílo.

 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.3. Ustanovení části „S“ pro spotřebitele se vztahují na případy, kdy kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavíraná v českém jazyce.

 

1.5. Prodávající může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, nikdy však nesmí stanovit práva a povinnost v neprospěch spotřebitele pod zákonem stanovenou mez, v takovém případě by tato část obchodních podmínek byla neplatná. Oznámení o změně se provede, alespoň jedním z těchto způsobů: uvedením na webové stránce e-shopu prodejce, zasláním informačního e-mailu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.6. Elektronickou adresou/poštou se myslí e-mailová adresa/e-mail.

 

 1. O uzavření kupní smlouvy

 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije ve smyslu domněnky, že jde o nabídku. Jde tedy pouze o výzvu k podání nabídky (objednávky).

 

2.2. Kupující výběrem zboží zasílá poptávku (objednávku) po jím vybraném zboží za určitou cenu, kterou musí prodávající teprve potvrdit, aby vznikl smluvní poměr plynoucí z kupní smlouvy. Pokud danou poptávku prodávající do 2 dnů nepřijme (akceptace), považuje se za odmítnutou. V případě, že prodávající odpoví na vybranou poptávku s dodatkem, že došlo ke změně materiálu, ze kterého výrobek bude vyroben či jiného důvodu, musí jej kupující potvrdit, aby došlo k uzavření smlouvy.

 

2.2.1. Prodávající neprodleně zašle, automaticky nebo ručně potvrzení o obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení však neznamená přijetí objednávky a uzavření smlouvy, ale pouze informaci, že byla objednávka zaznamenána systémem e-shopu.

 

2.3. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

2.4. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou (i se způsoby platby), s balením a dodáním zboží (dopravou). Pokud není na stránkách e-shopu stanoveno jinak, tak cena zahrnuje i balení, nikoli však dopravu či případné náklady za zvolený způsob platby.

 

2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),

2.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),

2.5.4. kupující uvede své celé jméno, adresu pro doručení a elektronickou adresu, případně telefonní číslo.

 

2.5.5. Obdobně tak může učinit kupující, pokud si zaregistroval uživatelský účet na webových stránkách prodávajícího, a to, pokud je tyto stránky umožňují. Registrací dává souhlas ke zpracování jím uvedených osobních údajů za specifikovanými účely, více informací nalezne kupující v příslušném dokumenty o zpracování osobních údajů na webových stránkách nebo v prodejně prodávajícího.

 

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“/“Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

2.8. Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. O kupní ceně, způsobu platby, platebních podmínkách

 

3.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 1. a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:
 2. b) bezhotovostně platební kartou typu Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic na rozhrání e-shopu provozovaného prodejcem, kde kupující učinil objednávku, případně na rozhraní (PayPal) na které přímo odkazuje.
 3. c) v hotovosti, a to pouze v případě zaplacení přímo v kamenné prodejně prodejce, případně na dobírku.

 

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné je zahrnuto již v kupní ceně samotného předmětu koupě.

 

3.3. V případě, že kupující si objednává výrobek nestandardizovaný – upravený podle přání kupujícího, tak kupující musí zaplatit kupní cenu co nejdříve, lhůta pro úpravu či výrobu výrobku podle přání kupujícího běží od připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

 

3.4. V případě vybraného zboží, které je ve standardní nabídce e-shopu musí platba kupní ceny být připsána na účet prodávajícího před odesláním zboží, pokud se tak nestalo, není prodávající povinen odesílat zásilku a nedostává se tak do prodlení s dodáním.

 

3.5. U bezhotovostní platby (převodem) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. O odstoupení od smlouvy

 

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 4.1. nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží (neoprávněné nepřevzetí bude prodávající považovat z hlediska běhu lhůty za převzetí). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@italskabizuterie.cz

 

4.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek (předmět poskytnut zdarma), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

4.4. V případě platného odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navracením zboží.

 

4.5. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

4.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

 

4.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 

 1. O přepravě a dodání zboží

 

5.1. Pro případy, kdy způsob dopravy (dopravce) si určil kupující, aniž by byl prodávajícím nabídnut, tak je povinnost předmět koupě odevzdat splněna prodávajícím předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Odevzdáním takovému dopravci vybraným kupujícím, aniž by jej prodejce nabízel, přechází nebezpečí škody na věci předáním tomuto prvnímu dopravci.

 

5.2. Prodávající zašle na místo určené kupujícím předmět koupě a kupující je povinen jej převzít. Pokud není zastihnut na místě, které zvolil jako místo plnění (např. své bydliště či jiné místo), není tím jeho povinnost věc převzít dotčena a vzniká mu nová povinnost převzít věc v místě náhradním, které je určené dopravcem.

 

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

5.4. Prodávající zajišťuje doručení zboží dopravcem, a to po celé České republice a Slovenské republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle dodacích podmínek uvedených při objednávce, s cenou v místě a čase obvyklé.

 

5.5. Termín odeslání již vyrobeného, skladem zboží je do 3-5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Termín odeslání výrobku, který má být teprve vyroben či přizpůsoben či vyroben podle přání kupujícího se odhaduje na 5-8 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě, že tento termín je přesáhnut či se očekává, že bude přesáhnut, oznámí to prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu. V případě, že kupujícímu zaleží na určitém termínu dodání, uvede tak v objednávce, pokud tak neučiní, neodpovídá prodávající za případnou újmu vzniklou přesáhnutím odhadovaného termínu odeslání o potřebnou dobu. Body 3.3 a 3.4. těchto OP tím nejsou dotčeny.

 

5.5.1. Kupující si může zaplatit „expresní“ výrobu/úpravu, podle domluvy s prodávajícím.

 

 1. O právech z vadného plnění a předmětu koupě

 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3. Ustanovení uvedená v bodě 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.3.1. Kupující bere na vědomí, že povaha zboží se odvíjí nikoli pouze od typu zboží, ale i jeho složení, například u bižuterie jde o použité kovy, sklo, kdy například jsou použité levnější kovy, jako hliník, u kterých nelze očekávat obdobnou pevnost, odolnost, tedy chemické a fyzikální vlastnosti jako u drahých kovů a kamenů. S tím by měl kupující počítat i při jejich užívání, četnosti užívání a způsobu, či vystavování tohoto zboží nadměrným fyzikálním silám či chemickému působení.

6.3.1.1. V případě, že by u zboží nebylo z nějakého důvodu uvedeno, z jakého materiálu je vyroben, předpokládá se, že je vyroben z materiálu, který jinému kusu obdobné ceny ve vztahu k předchozímu bodu.

 

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na elektronickou adresu uvedenou na stránkách e-shopu či v těchto podmínkách. V případě, že kupující má věc vrátit, zasílá ji na adresu sídla prodávajícího.

 

6.6. Kupující bere na vědomí, že výrobky, které jsou vyráběny z přírodních materiálů nebo ručně tvořeny jsou vždy unikátní svým složením, vzhledem a provedením a nemusí se shodovat přímo s ukázkovou fotografií, která je vystavena na webové stránce e-shopu. Tyto vlastnosti nejsou považovány za vadu a důvod vzniku práva z vadného plnění, pokud na nich z objektivního hlediska není zjevná vada. Druh materiálu si však vybírá kupující podle nabídky prodávajícího.

 

6.6.1. U výrobků ze dřeva se tedy mohou a budou lišit od ukázkové fotografie zejména tyto parametry: letokruhy, zabarvení a přiměřeně tvar a velikost.

 

6.6.2. U výrobků z kamene a minerálů se tedy mohou od ukázkové fotografie zejména tyto parametry: velikost, zabarvení, členitost povrchu, tvaru.

 

6.6.3. U výrobků z kovů, kamenů, může jít o jiné zbarvení při světle, menší odchylnosti v zabarvení kovů apd.

 

6.7. Více informací, jak postupovat při reklamaci naleznete na stránkách e-shopu v dokumentu „Reklamační řád“. Reklamující postupuje podle aktuálního reklamačního řádu.

 

 1. Další informace, práva a povinnost

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

7.2. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

 

7.2.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.

 

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

 

7.4. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7.5. Prodávající si vyhrazuje pro případ nepředvídatelné události (zdravotní potíže, hospitalizace, technická nemožnost plnit kupní smlouvu, obecně neschopnost včas plnit apd.) prodloužit termín dodání. Obě strany v takovémto případě mají právo od smlouvy odstoupit. O neschopnosti včas plnit bude prodejce informovat skrze své webové stránky e-shopu, e-mailem na email kupujícího nebo přes stránky sociální sítě, na které e-shop odkazuje.

 

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit termíny dodání pro případy dovolené. O prodloužení či oddálení dodání prodávající informuje alespoň jedním z těchto způsobů: skrze své webové stránky e-shopu, e-mailem na email kupujícího nebo přes stránky sociální sítě, na které e-shop odkazuje, tak aby si mohl kupující rozhodnout, zda odstoupí od smlouvy nebo posečká.

 

 1. O ochraně osobních údajů

 

8.1. Osobní údaje kupujících, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

8.2. Podrobnější informace a poučení jsou v samostatném dokumentu o zpracování a ochraně osobních údajů.

 

 1. O doručování

9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Příslušnost soudu je v těchto případech určena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 1215/2012.

 

10.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

 

10.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

10.5. V případě, že kupujícím není spotřebitelem, uplatní se tyto obchodní podmínky přiměřeně bez zvláštních práv, která plynou spotřebiteli. Zejména se neuplatní právo odstoupit od smlouvy dle bodu 4.2. vztahující se k § 1829 odst. 1 OZ, dále právo na vrácení nákladů dodání v případě odstoupení od smlouvy, a také se neuplatní jakékoli záruky za jakost plynoucí ze zákona.

 

10.6. Prodávající se dobrovolně nezavazuje k žádné záruce za jakost. Tím nejsou dotčena práva z vadného plnění dle bodu 6.

 

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího: RECAPLAST s.r.o., Bystročice 158, 77900 Bystročice

 

V Bystročicích                                                                                                             Dne 5.6.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha obchodních podmínek část „S“ pro spotřebitele.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát:

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

(*) /o poskytnutí těchto služeb (*) (vhodné uvést číslo daňového dokladu/faktury):

 

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum